De Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds is de rechtsopvolger van een Koninklijk goedgekeurde ‘vereeniging’ van gelijke naam, opgericht in 1911. Deze vereniging stelde zich ten doel wettige afstammelingen van in het voormalige Nederlandsch-Indië gevestigd geweest zijnde Nederlanders, die hulp en steun behoeven, met raad en daad bij te staan en zo mogelijk hulp te verschaffen.

Ondanks het feit dat de bescheiden van de voormalige vereniging verloren zijn gegaan, is bekend dat zij nog in het eerste decennium van deze eeuw financiële hulp bood aan enkele kinderen van voormalige Nederlanders die in de Republiek Indonesië verblijven. Die hulp was met name gericht op verlichting van hun studiekosten.

Het bestuur van de vereniging heeft eind 2012 besloten de basis van de vereniging ingrijpend te wijzigen en haar regelgeving aan te passen aan de huidige tijd. De reden daartoe waren de volgende:

  • Een sterk verminderde vraag naar de specifieke ondersteuning zoals die door de vereniging werd geboden.
  • De sterk verouderde statuten van de vereniging die nog dateerden uit 1911.
  • De teruglopende bestuurskracht, mede als gevolg dat het volledige bestuur (toen nog twee leden) een personele unie vormde met het bestuur van de Stichting Halin.
  • De mogelijkheid om – op grond van de voorgenomen wijzigingen – nieuwe initiatieven te nemen.

Het een en ander heeft ertoe geleid dat op 3 maart 2013 de Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds is opgericht na het doorlopen van een daartoe geëigende procedure (openbare aankondiging in Dagblad Trouw, het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, het legaliseren van de Stichtingsstatuten bij het Kabinet van de Koningin en de Utrechtse rechtbank. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40445632. De volledige personele unie met Halin is daarna verbroken, met dien verstande dat de voorzitter van de stichting nog lid is van het Halinbestuur.