De Stichting tot instandhouding van het Kolfffonds is de rechtsopvolger van een Koninklijk goedgekeurde ‘vereeniging’ van gelijke naam, opgericht in 1911. Deze vereniging stelde zich ten doel wettige afstammelingen van in het voormalige Nederlandsch-Indië gevestigd geweest zijnde Nederlanders, die hulp en steun behoeven, met raad en daad bij te staan en zo mogelijk hulp te verschaffen.

Ondanks het feit dat de bescheiden van de voormalige vereniging verloren zijn gegaan, is bekend dat zij nog in het eerste decennium van deze eeuw financiële hulp bood aan enkele kinderen van voormalige Nederlanders die in de Republiek Indonesië verblijven. Die hulp was met name gericht op verlichting van hun studiekosten.